100 Bài Kệ Niệm Phật - Nghe Và Tải Về Miễn Phí File MP3

100 Bài Kệ Niệm Phật Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Ðại Sư Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch

01

Một câu A Di Đà

Tâm yếu của Phật ta.

Dọc năm thời thấu suốt

Ngang tám giáo trùm xa.

02

Một câu A Di Đà

Ý chỉ diệu bao nhiêu?

Bạn tri âm thường ít

Kẻ tai gỗ riêng nhiều !

03

Một câu A Di Đà

Đại ý thật phân minh

Rắn sanh từ cung ảnh

Thuốc lấy ở kim bình.

04

Một câu A Di Đà

Phương tiện cực mầu lạ

Nhiếp khắp hết căn cơ

Rẽ thông vào Bát nhã.

05

Một câu A Di Đà

Mở đường lối vãng sanh

Đó là nhiều phước đức

Chẳng phải ít căn lành.

06

Một Câu A Di Đà

Khi lâm chung Phật hiện

Tứ biện khó thân tuyên

Sáu phương đồng khen ngợi.

07

Một câu A Di Đà

Là thành Phật tiêu chuẩn

Dùng tâm hạnh niệm Phật

Chứng vào Vô sanh nhẫn.

08

Một câu A Di Đà

Chứng ba ngôi Bất thối

Chỉ trong một đời này

Được bổ lên Phật vị

09

Một câu A Di Đà

Tròn đầy mười thập nguyện

Đâu phải đức Phổ Hiền

Dạy lầm cho xong chuyện!

10

Một câu A Di Đà

Xe gác ách trâu trắng

Chạy lẹ như gió bay

Bước đi thật bằng vững.

11

Một câu A Di Đà

Là tâm tạng Như Lai

Ngoài nước đâu có sóng

Xuyến, vàng vốn chẳng hai!

12

Một câu A Di Đà

Lộ tánh diệu chân như

Sắc xuân nơi hoa sáng

Muôn tượng ẩn gương xưa.

13

Một câu A Di Đà

Cảnh thật tướng sạch trong

Tuyệt bàn, tuyệt suy nghĩ

Khó nói, khó hình dung.

14

Một câu A Di Đà

Dụng thông tròn pháp giới

Soi lặng thể toàn chân

Xen giăng khắp vô ngại.

15

Một câu A Di Đà

Gương Đại Viên trí cảnh

Thân độ bóng hàm nhau

Lớp lớp mầu lập lánh.

16

Một câu A Di Đà

Là không Như Lai Tạng

Vạn pháp dứt hình dung

Nhất chân tuyệt sắc tướng.

17

Một câu A Di Đà

Tròn đủ Bồ Đề đạo

Ráng mây đều ở thấp

Lại không có trời cao.

18

Một câu A Di Đà

Là cảnh Đại tịch diệt

Muôn niệm trống thanh lương

Chỉ một vầng minh nguyệt!

19

Một câu A Di Đà

Mở toang cửa bát nhã

Muôn pháp cõi thập hư

Một miếng nuốt tả cả.

20

Một câu A Di Đà

Mở cửa nhà đẹp cao

Gọi các hàng tùng giả

Mau theo ta đi vào.

5 sao, trên tổng số 5 lượt đánh giá.
manager
Tác giả: manager

Bài viết liên quan