Kinh Sám Hối

    4.2 sao, trên tổng số 22 lượt đánh giá.

    Kinh sám hối còn được gọi là Tam uẩn kinh (sa. triskandhasūtra) và Kim quang minh tối thắng vương kinh (gọi tắt là Kim Quang Minh kinh) đặt nặng đến việc tự kể về mình, sám hối tội lỗi. Đặc biệt là bộ kinh Kim Quang Minh được vương triều Nhật Bản thời ấy chú trọng. Một chương của trang này được triều đình dùng để chính thống hóa hình thức cai trị và dùng làm cơ sở cho một đất nước phồn thịnh lý tưởng.

    Theo kinh phật, Kinh sám hối trích từ Kinh Tụng Hằng Ngày – Tổng hợp 49 bài kinh căn bản của 2 truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, mời quý Phật tử theo dõi.

    Tụng xong kinh sám hối Hồng Danh các tội chướng đã làm, hoặc che giấu, hoặc không che giấu, đáng đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các đường ác khác, biên địa hạ tiện, và kẻ ác kiến, các nơi như vậy thảy, các tội chướng đã làm, nay đều xin sám hối.

    Muốn trút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng, thư thái, thì tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp để trừ cho hết bụi bặm, tẩy trừ cho hết tội lỗi. Trong Đạo Phật, phương pháp tẩy trừ ấy gọi là sám hối. - Trích Kinh Sám Hối Nghiệp Chướng