Thích Trí Thoát

  4.6 sao, trên tổng số 5 lượt đánh giá.

  Tiểu sử

  Đại Đức Thích Trí Thoát hiện đang ở tại Hoa Kỳ là vị đã thuyết pháp các bộ kinh nổi tiếng như Kinh Địa Tạng, Kinh A Di Đà, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 

  Thầy Thích Trí Thoát tụng Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Hán, và tiếng Việt. Mời quý phật tử nghe bản cập nhật mới nhất của 2019

  Kinh Lương Hoàng Sám do Thầy Thích Trí Thoát tụng trọn bộ 10 quyển. Mời quý phật tử lắng nghe bản cập nhật mới nhất năm 2019

  Thầy Thích Trí Thoát tụng Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú (chú thứ 2 trong thập chú). Mời quý phật tử lắng nghe

  Bài này do thầy Thích Trí Thoát tụng