3 Bộ Kinh Sám Hối Được Tụng Tại Gia Giúp Tiêu Nghiệp Cầu An MP3 Và PDF

Theo kinh phật, Kinh sám hối trích từ Kinh Tụng Hằng Ngày – Tổng hợp 49 bài kinh căn bản của 2 truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, mời quý Phật tử theo dõi.

Kinh sám hối là gì ?

Kinh sám hối có nguồn gốc từ Tam uẩn kinh (sa. triskandhasūtra) và Kim quang minh tối thắng vương kinh (gọi tắt là Kim Quang Minh kinh) đặt nặng đến việc tự kể về mình, sám hối tội lỗi. Đặc biệt là bộ kinh Kim Quang Minh được vương triều Nhật Bản thời ấy chú trọng. Một chương của trang này được triều đình dùng để chính thống hóa hình thức cai trị và dùng làm cơ sở cho một đất nước phồn thịnh lý tưởng. 

Gồm Kinh Sám Hối Hồng Danh và Kinh Sám Hối Nghiệp Chướng

8 BƯỚC TỤNG KINH SÁM HỐI TỤNG HÀNG NGÀY

1. BÁT-NHÃ TÂM KINH

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,

Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,

Bấy giờ Bồ-tát quán soi,

Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. O

Vượt tất cả các vòng khổ ách,

Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!

Sắc nào có khác gì không,

Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O

Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế,

Tánh chân không các pháp viên thành

Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,

Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì.O

Trong chân không chẳng hề có sắc,

Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,

Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O

Không nhãn thức đến không ý thức,

Không vô minh hoặc hết-vô-minh,

Không điều già chết chúng sanh,

Hết già, hết chết thực tình cũng không.

Không trí huệ cũng không chứng đắc,

Bởi có gì là chỗ đắc đâu.

Bấy lâu Bồ-tát dựa vào,

Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành,

Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,

Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,

Xa lìa mộng tưởng đảo điên,

Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O

Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,

Mà ba đời chư Phật nương qua,

Bồ-đề vô thượng chứng ra,

Nên xem Bát-nhã ba-la-mật là: O

Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,

Lời chú thần rất mực quang minh,

Chú thần cao cả anh linh,

Là lời thần chú thật tình cao siêu.

Trừ dứt được mọi điều đau khổ,

Đúng như vầy muôn thuở không sai.

Ngài liền tuyên nói chú này,

Để người trì niệm sáng bày chơn tâm: O

Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra-san-ga-tê Bô-dhi Sva-ha. (3 lần) OOO

3 Bộ Kinh Sám Hối Được Tụng Tại Gia Giúp Tiêu Nghiệp Cầu An MP3 Và PDF

2-A) NIỆM PHẬT A-DI-ĐÀ VÀ THÁNH CHÚNG

(Hoặc đọc bài 2-b)

A-di-đà Phật sắc thân vàng,

Tướng tốt không gì thể sánh ngang.

Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển,

Tu-di rực rỡ ngập hào quang.

Trong ánh quang minh vô số Phật,

Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn.

Bốn mươi tám nguyện vì sanh chúng,

Chín loại noi đường, bến giác sang. O

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật. O

Nam-mô A-di-đà Phật (18 lần) O

Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (3 lần) OOO

2-B) NIỆM PHẬT BỔN SƯ VÀ THÁNH CHÚNG

(Hoặc đọc bài 2-a)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,

Đại hỉ đại xả cứu muôn loài,

Tướng Phật trang nghiêm, hào quang toả,

Chúng con kính lễ, hướng tâm về. O

Nam-mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu,

Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. O

Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật (18 lần) O

Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô A-na-luật Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Pháp Hội Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần) OO

3 Bộ Kinh Sám Hối Được Tụng Tại Gia Giúp Tiêu Nghiệp Cầu An MP3 Và PDF

3. XƯỚNG LỄ

(Chủ lễ xướng Phật và Bồ-tát, đại chúng cùng lạy)

Nhất tâm đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng thường trụ trong mười phương. (1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. (1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Trí Văn- thù-sư-lợi. (1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Hạnh Phổ Hiền Vương. (1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Bi Quán Thế Âm. (1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. (1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ các vị Tổ Sư qua các thời đại từ Ấn Độ đến Việt Nam. (1 lạy) O

4-A) MẤY ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

(Hoặc đọc bài Quán Chiếu Thực Tại 4.b)

Thế Tôn lời dạy tỏ tường

Mấy điều quán tưởng phải thường xét ra:

Chúng sanh rồi phải bị già,

Không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. O

Chúng sanh bệnh tật phải mang,

Không ai sống mãi bình an, mạnh lành. O

Chúng sanh, sự chết sẵn dành,

Không ai tránh khỏi tử sanh đến kỳ. O

Chúng sanh phải chịu chia ly,

Giã từ tất cả, ra đi một mình

Mang theo gánh nghiệp ba sinh,

Theo ta như bóng theo hình không buông.O

Nay con nương đấng Pháp Vương

Niết-bàn chứng đắc, cát tường an vui. O

4.B) QUÁN CHIẾU THỰC TẠI

(Hoặc đọc bài Mấy Điều Quán Tưởng 4.a ở trên)

Không truy tìm quá khứ,

Không ước vọng tương lai.

Quá khứ đã qua rồi,

Tương lai lại chưa đến.

Chỉ có pháp hiện tại,

Tuệ quán chính là đây.

Không động, không lung lay.

Hãy thực hành như thế! O

Không một ai biết trước

Cái chết đến lúc nào;

Tử thần có đợi đâu,

Làm sao điều đình được.

Vì thế nên nỗ lực,

Tinh tấn suốt đêm ngày,

Tỉnh thức từng phút giây,

An trụ trong chánh niệm.

Như vậy mới xứng đáng

Người biết sống một mình,

Người ấy đã tôn vinh

Đạo nhiệm mầu vô thượng. O

(Trong mỗi thời Kinh, tụng một trong tám bài Sám dưới đây)

3 Bộ Kinh Sám Hối Được Tụng Tại Gia Giúp Tiêu Nghiệp Cầu An MP3 Và PDF

5-A) SÁM MƯỜI NGUYỆN

Một nguyền kính lễ Như Lai

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn

Ba nguyền tu phước cúng dường

Bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần

Năm nguyền tuỳ hỷ công huân

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ đời

Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời

Tám nguyền học Phật, cho ngời tâm linh

Chín nguyền hằng thuận chúng sinh

Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.O

5-B) SÁM QUY MẠNG

Cúi đầu quy mạng Phật-đà,

Pháp ngài siêu tuyệt sâu xa diệu huyền,

Thánh tăng bốn quả trọn nên.

Cúi xin Tam Bảo mở lòng độ sanh! O

Chúng con đánh mất tâm chân,

Bao đời trôi nổi biển sầu sông mê.

Thấy đâu lối thoát đường về,

Bập bềnh sóng nước trầm mê cõi trần.

Nguyên nhân hữu lậu gây rồi,

Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra.

Biết đâu nẻo chánh đường tà,

Oan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu.

Nay con khẩn thiết cúi đầu,

Tỏ bày sám-hối xin cầu Hồng ân. O

Chí thành cầu đấng Năng Nhân,

Từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài.

Nguyện cùng thiện hữu ra khơi,

Tìm lên bờ giác lìa nơi não phiền.

Kiếp này xin nguyện xây thêm

Tòa cao phước đức vững nền đạo tâm. O

Chờ mong đạo nghiệp vun trồng,

Từ bi, trí tuệ nẩy mầm tốt tươi.

Kiếp sau xin được làm người,

Sanh ra gặp pháp sống đời chân tu.

Dắt dìu nhờ bậc minh sư,

Nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia.

Sáu căn ba nghiệp thuần hòa,

Không vương tục lụy theo đà thế nhân. O

Một lòng tấn đạo nghiêm thân,

Giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lánh xa.

Oai nghi phong độ chói lòa,

Lòng từ hộ mạng bao loài chúng sanh

Lại thêm đầy đủ duyên lành,

Bao nhiêu tai nạn biến thành hư không. O

Bồ-đề nguyện kết một lòng,

Đài sen Bát-nhã Chơn Không hiện tiền.

Nhờ công tu tập tinh chuyên,

Đại thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm

Thoát ngoài những kiếp trầm luân,

Hoằng khai Lục độ hạnh môn cứu người.

Đạo tràng xây dựng khắp nơi,

Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không.

Tà ma hàng phục đến cùng,

Truyền đèn Phật pháp nối dòng vô chung.

Vâng làm Phật sự mười phương,

Không vì lao nhọc, nản lòng tinh chuyên.

Bao nhiêu diệu pháp thâm huyền,

Thảy đều thực hiện siêu nhiên độ mình.

Rồi đem phước huệ độ sanh,

Chứng nên quả Phật, hoàn thành Pháp thân.O

Tùy cơ ứng biến cõi trần,

Phân thân vô số độ dần chúng sanh.

Nước Từ rưới khắp nhân thiên,

Mênh mông biển Hạnh lời nguyền độ tha.

Khắp hòa thế giới gần xa,

Xiển dương diệu pháp, trước là độ sanh.

Những nơi khổ thú trầm luân,

Hào quang chiếu diệu hiện thân tốt lành.

Chỉ cần thấy dạng nghe danh,

Muôn loài thoát khỏi ngục hình đớn đau. O

Phát lời nguyện ước cao sâu

Muôn ngàn cảnh khổ thảy đều tiêu tan.

Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan,

Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sanh,

Đều nhờ thần lực oai linh,

Sương tan núi biếc bình minh rạng ngời.

Thuốc thang cứu cấp cho đời,

Áo cơm cứu giúp cho người bần dân.

Bao nhiêu lợi ích hưng sùng,

An vui thực hiện trong vòng trầm luân. O

Bao nhiêu quyến thuộc thân oan

Cũng nguyền vượt biển trần gian nổi chìm.

Xa lìa ái nhiễm liên miên,

Dứt trừ những mối phược triền thân tâm,

Vun trồng đạo nghiệp thiện nhân,

Cùng bao loài khác pháp thân hướng về.

Hư không dù có chuyển dời,

Nguyện con muôn kiếp không hề lung lay

Nguyện cầu vạn pháp xưa nay,

Hoàn thành nghiệp trí, vững cây Bồ-đề.OOO

5-C) SÁM QUY Y

Phật là đấng giác ngộ mình,

Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời,

Từ bi, trí tuệ rạng ngời,

Là thầy ba cõi trời người xưa nay. O

Pháp là phương thuốc diệu thay,

Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh,

Như vầng trăng sáng lung linh,

Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. O

Tăng là những bậc chân tu,

Biết đời huyễn mộng, giả từ ra đi,

Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,

Độ đời thoát khỏi tham ... si khổ sầu. O

Con nay giác ngộ quay đầu,

Quy y Tăng, Phật, Pháp mầu Như Lai,

Cho con hạnh phúc hôm nay,

Cho đời an lạc tại ngay dương trần. O

Con nguyền từ bỏ sát sanh,

Tôn trọng sự sống, tâm lành rải ban.

Thương yêu người, vật, môi sinh,

Cho đời hạnh phúc như mình lạc an. O

Con nguyền từ bỏ trộm gian,

Mánh mung, cướp của, tham lam xin chừa.

Sống chân thật, chẳng lọc lừa,

Giữ tròn đạo nghĩa, cho vừa nhân sinh. O

Con nguyền từ bỏ ngoại tình,

Một chồng một vợ, trung trinh tấm lòng.

Thương yêu, tôn trọng, cảm thông,

Ngọt bùi chia xẻ, thủy chung trọn đời. O

Con nguyền từ bỏ nói sai,

Thêm thắt, chửi tục, móc moi hai đầu.

Nói như chánh pháp cao sâu,

Im như bậc thánh nhiệm mầu thấy nghe O

Con nguyện từ bỏ rượu chè,

Say sưa, nghiện ngập, thần mê, trí mờ,

Để không bệnh hoạn, thẫn thờ,

Để cho tâm trí lặng tờ sáng trong. O

Từ nay, con nguyện với lòng:

Giữ gìn năm giới quyết không phạm vào,

Để cho con sống thanh cao,

Để đời an lạc, dạt dào tình thương. O

Con nguyền noi đấng Pháp Vương,

Học tu chánh pháp, thoát vòng tử sanh.

Tham thiền, niệm Phật chân thành,

Tu tâm dưỡng tánh, dứt phần ác duyên.

Nguyện cho sáu cõi ba miền

Thoát vòng tục lụy, an nhiên Niết-bàn.OOO

3 Bộ Kinh Sám Hối Được Tụng Tại Gia Giúp Tiêu Nghiệp Cầu An MP3 Và PDF

5-D) SÁM QUY NGUYỆN

Trầm hương xông ngát điện,

Sen nở Phật hiện thân,

Pháp giới thành thanh tịnh,

Chúng sanh lắng nghiệp trần. O

Đệ tử tâm thành,

Hướng về Tam Bảo.

Phật là thầy chỉ đạo,

Bậc tỉnh thức vẹn toàn,

Tướng tốt đoan trang,

Trí và bi viên mãn.

Pháp là con đường sáng, O

Dẫn người thoát cõi mê,

Đưa con trở về,

Sống cuộc đời tỉnh thức. O

Tăng là hàng giới đức,

Cùng đi trên đường vui,

Tu tập giải thoát,

Làm an lạc cuộc đời. O

Đệ tử nương nhờ Tam Bảo,

Trên con đường học đạo,

Biết Tam Bảo của tự tâm,

Nguyện xin chuyên cần,

Làm sáng lòng ba viên ngọc quý. O

Nguyện theo hơi thở,

Nở nụ cười tươi.

Nguyện học hỏi cuộc đời,

Bằng con mắt quán chiếu.

Nguyện xin tìm hiểu,

Nỗi khổ của muôn loài. O

Tập từ bi,

Hành hỷ xả.

Sáng cho người thêm niềm vui,

Chiều giúp người bớt khổ. O

Đệ tử sống cuộc đời thiểu dục,

Nếp sống lành mạnh an hòa,

Cho thân thể kiện khương.

Nguyện rũ bỏ âu lo,

Học tha thứ bao dung,

Cho tâm tư nhẹ nhõm. O

Đệ tử nguyện xin ơn sâu đền báo,

Ơn cha mẹ, ơn thầy,

Ơn bè bạn, chúng sanh,

Nguyện tu học tinh chuyên,

Cho cây bi trí nở hoa.

Mong một ngày kia,

Có khả năng cứu độ mọi loài,

Vượt cả ngoài cõi khổ.

Xin nguyện Phật, Pháp, Tăng

Gia hộ cho đệ tử chúng con,

Viên thành đại nguyện OOO

5-Đ) SÁM TU TẬP

Cúi đầu đảnh lễ Như Lai,

Cha lành của khắp vạn loài chúng sinh.

Cùng chư Bồ-tát quang minh,

Tâm từ soi sáng hữu tình trầm luân.

Chúng con cùng các quyến thân,

Người còn kẻ mất, người gần kẻ xa,

Từ nay quy mạng Phật-đà

Học theo chánh pháp cùng là Thánh Tăng. O

Hiểu rằng cuộc sống thế nhân,

Vây quanh sóng khổ, bủa giăng gió sầu,

Dù rằng nghèo khổ sang giàu.

Kẻ nào khỏi khóc, người nào khỏi than.

Khi thì hợp, khi thì tan,

Lúc say quyền quý, lúc chan tủi sầu.

Những cơn bệnh hoạn đớn đau,

Những lần tử biệt biết bao nỗi buồn.

Lệ nhiều hơn nước mưa tuôn,

Máu nhiều hơn nước trên nguồn đổ xuôi.

Người đời gắng gượng tìm vui,

Trò chơi hư ảo chôn vùi tâm linh. O

Nào là rượu, nào là tình,

Xong rồi nhìn lại thấy mình tội thêm.

Nỗi lo của kẻ đi đêm,

Biết mình nặng nghiệp chưa tìm lối ra.

Nay con sám-hối Phật-đà,

Ăn năn lỗi trước, ngăn chừa lỗi sau.

Hiểu rằng nguyên cớ khổ đau

Đều do ích kỷ gốc sâu tạo thành.

Tham lam dẫn đến tranh giành,

Hận thù dẫn đến nhục hình lẫn nhau.

Kiêu căng tự đại tự cao,

Hơn thua đố kỵ người nào giỏi hơn.

Chìm trong bóng tối chập chờn,

Si mê chấp ngã nặng hơn núi cồn.

Lang thang ngàn kiếp trầm luân,

Khổ đau chất lại vạn lần biển khơi.

Nay con quỳ dưới Phật đài,

Nguyện theo giáo pháp Như Lai nhiệm mầu.O

Niết-bàn, lòng nguyện tin sâu,

Là nơi chấm dứt khổ đau luân hồi.

Vượt ngoài ba cõi ngàn đời,

Từ bi trí giác rạng ngời vô biên.

Hiểu rằng nhân quả nghiệp duyên,

Công bằng chi phối mọi miền thế gian.

Người sung sướng, kẻ lầm than

Đều do nghiệp trước cưu mang đến giờ.

Nên không yên lặng đợi chờ,

Mà lo gắng sức giúp cho mọi người.

Người vui là chính con vui,

Người buồn con cũng ngậm ngùi sẻ chia. O

Hiểu rằng một sớm mai kia,

Xác thân tạm bợ trở về hư vô.

Nên không khờ dại tôn thờ

Cái mà bệnh chết sẽ chờ lấy đi.

Nay còn sức khỏe xuân thì

Khéo siêng làm phước dành khi trở về.

Hiểu rằng ngàn kiếp si mê,

Tham lam ích kỷ nặng nề âm u. O

Nay theo Phật, Đấng Đại Từ,

Trái tim xin mở rộng như biển ngàn.

Thương yêu khắp cả thế gian,

Dù là kẻ oán người thân cũng đồng.

Nơi cõi sống, chốn tử vong,

Rừng cây chim thú, biển sông cá kình.

Nguyện lòng thương khắp chúng sinh,

Như thương quyến thuộc thâm tình đã lâu. O

Từ nay mãi đến ngàn sau,

Sống vì tất cả, chẳng cầu riêng tư.

Hiểu rằng ba cõi ngục tù,

Thân là cát bụi, tâm là bóng mây.

Từ lâu như kẻ ngủ say,

Si mê chấp ngã chưa ngày thoát ra. O

Cúi đầu đảnh lễ Phật-đà,

Bậc Thánh Vô Ngã vượt xa thế trần.

Vì không còn chấp ngã nhân,

Người thành vũ trụ, Người thành trăng sao.

Tâm Vô Ngã là đỉnh cao,

Con xin phát nguyện ngày nào chứng nên.

Chí tu học quyết vững bền,

Độ sinh vì Phật báo đền ơn sâu. O

Hôm nay tha thiết nguyện cầu,

Xin đem công đức từ lâu đã làm,

Hướng về thế giới cõi âm,

Dành cho thân quyến còn cầm tại đây.

Mong sao cho những vị này

Nương nhờ sức Phật về ngay cõi lành. O

Thân an lạc, trí hiển minh,

Được chư Bồ-tát chung quanh dắt dìu.

Tu theo Phật pháp cao siêu,

Dần dần thành tựu những điều lớn lao.

Tâm siêu thoát khỏi trần lao,

Bước vào Phật địa, dự vào Thánh lưu.

Rồi dùng hạnh nguyện đại từ,

Hóa thân ba cõi vân du sáu đường.

Gieo chánh pháp đến ngàn phương,

Đưa người mọi nẻo về nương Phật-đà.OOO

3 Bộ Kinh Sám Hối Được Tụng Tại Gia Giúp Tiêu Nghiệp Cầu An MP3 Và PDF

5-E) SÁM TU LÀ CỘI PHÚC

Chữ tu công đức vô lường,

Ba đời chư Phật thường thường độ sanh.

Ai ơi, gắng chí tu hành!

Để sau đến bậc Vô sanh mà nhờ.

Người đời sớm phải tri cơ,

Gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây.

Chở che nhờ đức cao dầy,

Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm.

Đường mê xin chớ bước lầm,

Não phiền cũng bởi thân tâm của mình. O

Chớ nên hại vật sát sanh,

Tu nhân tích đức mới thành phẩm cao.

Cuộc đời khác thể chiêm bao,

Thảy đều giả huyễn, hơi nào mà mong.

Nhớ xưa Vương Khải, Thạch Sùng,

Công danh phú quý cũng chung một thời,

Của đời trả lại cho đời,

Giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng?

Đổi thay máy tạo không ngằn,

Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. O

Khuyên đừng trách lẫn trời già,

Trời không hiện hữu, chánh tà do tâm.

Một khi thiện ác gieo nhân,

Quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồi.

Người đời nghĩ đó mà coi,

Giờ không toan liệu sau rồi làm sao.

Khuyên đừng nại chút công lao,

Nhắm chừng bờ giác tìm vào tận nơi.

Tâm minh vốn đã sẵn rồi,

Ở trong mình có há ngoài đâu xa. O

Trừ nghiệp chướng, giải oan gia,

Tham thiền, niệm Phật ấy là công phu.

Tháng ngày thấm thoát phù du,

Bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui.

Thiện căn trước đã đền bồi,

Đèn khêu mới sáng, ngọc dồi mới xinh.

Tránh vòng sáu dục bảy tình,

Ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. O

Rõ ràng phước tội tại tâm,

Mình làm mình chịu chẳng lầm chẳng sai.

Máu tham tràn khắp xưa nay,

Lợi danh biết mấy cho vừa lòng ai.

Chớ ham chen lấn đua đòi,

Cũng đừng ỷ sức cậy tài mà ngông.

Vượn còn biết mến trăng trong,

Người sa vào chốn bụi hồng làm chi ?

Hãy theo chính pháp mà đi,

Xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. O

Tu hành sớm tối lo lường,

Đừng ham những cảnh vô thường thế gian.

Cho hay hoa nở cũng tàn,

Pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều.

Chi bằng tìm chốn tiêu diêu,

Tu tâm dưỡng tánh, tránh điều thị phi.

Không rời chánh niệm hào li,

Sớm trừ vọng tưởng, dứt kỳ tử sinh.

Để cho tâm trí quang minh,

Quyết tâm độ tận chúng sinh muôn loài.OOO

5.F) SÁM HỒNG TRẦN

Cõi trần thế sắc thân trôi nổi,

Mấy ai từng trăm tuổi được đâu,

Đời là bể khổ bấy lâu,

Chỉ vì mê muội ăn sâu khôn rời.

Bởi vô minh tự thời vô thủy,

Thọ, tưởng, hành, thức khởi nhân duyên,

Luân hồi sinh tử liên miên,

Ra vào ba cõi, xuống lên sáu đường. O

Lê Long Đỉnh khôn lường hoang đạo,

Giết dân lành, dâm bạo vô lương,

Nhãn tiền nghiệp báo liệt giường,

Hờn chồng oán chất, cùng đường bỏ thân.

Lý Thái Tổ xuất thân học đạo,

Lấy đức lành dạy bảo dân yên,

Lẫy lừng, phạt Tống bình Chiêm,

Mấy trăm năm Lý, văn minh rạng ngời. O

Trần Thái Tông dựa nơi Phật pháp,

Dùng đức lành trị nước, an dân,

Mấy lần đuổi giặc ngoại xâm,

Truyền ngôi kế vị mấy trăm năm liền. O

Hãy nhìn lại tôi hiền Nguyễn Trãi,

Tận trung mà vẫn phải oan gia,

Vì sao tru diệt cả nhà?

Vì sao ba họ rồi ra bỏ đời?

Vì sao được phục hồi chức tước,

Có phải vì nghiệp trước hay không?

Anh hùng cái thế Quang Trung,

Vì sao mạng yểu não nùng non sông? O

Nhìn những cảnh vô thường khôn xiết,

Tử sinh mà ai biết ra sao?

Đời này, đời trước, đời sau,

Người hiền khéo sống trông vào đức nhân. O

Hãy nhìn lại Lý, Trần, Lê, Nguyễn,

Người hiếu hiền thể hiện đức nhân,

Dù cho danh lợi muôn phần,

Bất nhân thất đức xa gần ai khen?

Giữa trần tục bon chen danh lợi,

Mùi thế trần sao vội cho thơm,

Vinh hoa phú quý chập chờn,

Như là bọt nước trong cơn sóng cồn. O

Thuốc tiên của Lãn Ông Hải Thượng,

Đã bao giờ cứu mạng mình đâu,

Sinh-già-bệnh-chết bấy lâu,

Đã thành quy luật gây bao khổ sầu.

Dù vua chúa, công hầu, khanh tướng,

Hay nghèo hèn vất vưởng thương đau,

Cuối cùng ba tấc đất sâu,

Yên mình một nấm cỏ khâu xanh rì. O

Đã biết vậy đừng mê muội nữa,

Kiếp nổi chìm lần lựa trôi qua,

Thành tâm niệm Phật Di-đà,

Làm lành gây phước để mà tu tâm.

Đã biết cảnh hồng trần trôi nổi,

Một ngày nào cát bụi buông xuôi,

Vô thường muôn sự rõ rồi,

Hoa sen chín phẩm là nơi an bình. O

Đã qui luật tử sinh không khỏi,

Sống cũng đừng nông nỗi gian tham,

Chỉ vì nghiệp ác đã làm,

Chuốc vào quả báo lại càng đau thương.

Quyền chức trọng đường đường tự đắc,

Chỉ một cơn gió lốc tiêu điều!

Của tiền tranh đoạt bao nhiêu?

Rồi hai thước đất ai nhiều hơn ai? O

Nay quỳ trước Phật đài sám hối,

Biết bao điều tội lỗi xưa nay,

Nhất tâm thiền định đêm ngày,

Não phiền dứt sạch, tỏ bày chân tâm. OOO

3 Bộ Kinh Sám Hối Được Tụng Tại Gia Giúp Tiêu Nghiệp Cầu An MP3 Và PDF

5.G) SÁM TỐNG TÁNG

Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán,

Kiếp phù sinh tụ tán mấy hồi,

Người đời có biết chăng ôi,

Thân người tuy có, có rồi hoàn không! O

Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng,

Mơ màng trong một giấc nồng mà chi,

Làm cho buồn bã thế ni!

Hình dung mới đó bữa nay đâu rồi?

Khi nào đứng đứng ngồi ngồi

Bây giờ lặng ngắt như chồi cây khô.

Khi nào du lịch giang hồ

Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài.

Khi nào lược giắt trâm cài

Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang.

Khi nào trau ngọc chuốt vàng

Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh. O

Khi nào mắt đẹp mày xanh

Bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu.

Khi nào lên các xuống lầu

Bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh.

Khi nào liệt liệt oanh oanh

Bây giờ một trận tan tành gió mưa.

Khi nào ngựa lọc xe lừa

Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng.

Khi nào ra trướng vào màn

Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. O

Khi nào mẹ mẹ cha cha

Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng.

Khi nào vợ vợ chồng chồng

Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn.

Khi nào cháu cháu con con

Bây giờ hai ngã nước non xa vời.

Khi nào cốt nhục vẹn mười

Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì.

Khi nào bạn hữu sum vầy

Bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiu. O

Cái thân như tấc bóng chiều

Như chùm bọt nước phập phều biển khơi.

Xưa ông Bành Tổ sống đời

Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu!

Sang mà đến bậc Công Hầu

Giàu mà đến bực bấy lâu Thạch Sùng.

Nghèo mà đói khát lạnh lùng

Khổ mà tóc cháy da phồng trần ai. O

Phù du sớm tối một mai

Giàu sang cũng thác, sạt sài cũng vong

Thông minh tài trí anh hùng

Si mê dại dột cũng chung một gò.

Biển trần nhiều nỗi gay go

Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê.

Sự đời nên chán nên chê

Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. O

Lắng tâm quyết tỏ nguồn chơn

Gương xưa lau sạch không còn trần ô.

Tu hành phải đợi kiếp mô

Sông tình biển ái đã khô bao giờ.

Lựa là phải ngộ thiền cơ

Mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu.

Nguồn tâm phải tỏ trước sau

Nguyện cho thành Phật để mau độ đời.

Ban niềm an lạc muôn nơi

Niết-bàn tỏ ngộ, sáng ngời chân tâm. OOO

6. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

3 Bộ Kinh Sám Hối Được Tụng Tại Gia Giúp Tiêu Nghiệp Cầu An MP3 Và PDF

Tụng kinh là hạnh tốt lành,

Vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh.

Nguyện cho tất cả hàm linh,

Thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền. O

Nguyện tiêu ba chướng não phiền,

Được nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh.

Nguyện trừ tội chướng điêu linh,

Hạnh lành Bồ-tát thường tinh tấn làm. O

"Nguyện sanh cõi Tịnh siêu phàm,

Hoa sen chín phẩm là hàng mẹ cha.

Hoa nở thấy Phật hiện ra,

Vô sanh chứng ngộ, bạn ta: Thánh hiền." O

Nguyện đem công đức hiện tiền,

Hướng về khắp cả các miền gần xa.

Con và cha mẹ, ông bà,

Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp thân. (3 xá) OOO

7. LỜI NGUYỆN CUỐI

(Chủ lễ quỳ chắp tay, tha thiết nguyện; đại chúng mặc niệm)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O

Nguyện đem công đức này hồi hướng về:

Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ,

Bánh xe pháp vận chuyển không dừng.

Mong hoa Đàm lại nở giữa mùa xuân,

Nguyện cây Giác trổ hoa đầu tháng hạ. O

Tái hiện đạo tràng Pháp Hoa, Bát-nhã,

Dựng nên pháp hội Phương Đẳng, A-hàm.

Vẻ vang dòng họ Thế Tôn,

Rạng rỡ tông môn Ca-diếp.

Nghìn thu vàng son Tổ nghiệp,

Muôn thuở rạng rỡ tông phong. O

Tăng ni, đạo lực thậm thâm,

Phật tử, tín tâm kiên cố.

Nguyện nhà nhà hạnh phúc, an khang,

Cầu đất nước hòa bình, hưng thịnh.

Năm châu an định, bốn biển thanh bình,

Tình với vô tình đều thành Phật đạo. O

(Đại chúng cùng niệm)

Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá) OOO

8. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

(Đại chúng đứng dậy, chắp tay trang nghiêm, cùng tụng và lạy)

Con xin nương tựa Phật,

Bậc Phước Trí Viên Thành,

Cầu tất cả chúng sanh

Giác ngộ, phát tâm lành. (1 lạy) O

Con xin nương tựa Pháp,

Nguồn tuệ giác, từ bi,

Cầu tất cả chúng sanh

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 lạy) O

Con xin nương tựa Tăng,

Đoàn thể sống an vui,

Cầu tất cả chúng sanh

Hòa hợp, thương mến nhau. (1 lạy)

Ngoài 8 bài kinh sám hối bên trên, các bạn còn có thể tham khảo thêm các bài kinh sám hối phổ biến khác dưới đây

Kinh sám hối Hồng Danh PDF và MP3

Kinh sám hối này là một trong các bộ kinh nổi tiếng mà nhiều phật tử đã biết. Chúng tôi có viết riêng một bài đầy đủ đến từng chi tiết cho quý phật tử về kinh sám hối Hồng Danh tại đây. 

3 Bộ Kinh Sám Hối Được Tụng Tại Gia Giúp Tiêu Nghiệp Cầu An MP3 Và PDF

Kinh sám hối Tam Nghiệp PDF và MP3

Chính xác hơn thì đây là một bài Văn có tên Văn sám hối Tam Nghiệp. Mời quý phật tử cùng thành tâm niệm để tiêu tai giải nạn:

Trước Phật đài con xin sám hối,

Xét lại mình tội lỗi từ xưa,

Hoặc là nhiều kiếp dây dưa,

Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao.

Thân đựng chứa biết bao tật xấu,

Bước chân đi theo dấu đường đời,

Cách ăn thói ở tùy thời,

Nào con có tránh khỏi nơi tội tình.

Tội thứ nhứt : Sát sinh thực nhục,

Thuở bé thơ đến lúc trưởng thành,

Vì con cha mẹ cam đành,

Giết loài muông thú nuôi sanh mạng nầy.

Con cũng có tự gây lấy nghiệp,

Cùng bao người gián tiếp trợ duyên,

Thức ăn bán ở thị thiền,

Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay.

Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác,

Muôn vạn loài oan thác vì con,

Ví như thây ướp hằng còn,

Từ xưa chất để nên hòn núi cao.

Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp,

Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy,

Xét ra thì thịt xương này,

Lại là xương thịt muôn thây tạo thành.

Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn,

Nghe tiếng kêu hối hận giựt mình,

Máu me ràn rụa thân hình,

Mắt trông cảnh thảm động tình xót xa.

Con nguyện hứa thứ tha tất cả,

Lòng dặn lòng cải hóa tự thân,

Học đòi theo bậc Triết nhân,

Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày.

Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm,

Giữ làm sao khỏi lấm tấc son,

Biết bao nghiệp sát cỏn con,

Nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên.

Nay đến trước Phật tiền sám hối,

Lượng từ bi xá tội lỗi lầm,

Ăn năn gội rửa lòng phàm,

Con nguyền sửa đổi việc làm từ nay.

Tội thứ hai : Tham tài trộm đạo,

Thói vạy tà gian xảo xấu xa,

Hoặc từ nhiều kiếp trải qua,

Hoặc thời thơ bé tạo ra tội tình.

Nhìn lại tấm thân hình trưởng đại,

Hẳn có khi tội trái lôi thôi,

Của người nhọc đổ mồ hôi,

Dùng mưu chước lấy đắp bồi thân ta.

Tội thứ ba : Dâm tà loạn phép,

Lỗi đạo hằng mang nghiệp vào thân,

Tấm lòng yểm cựu nghinh tân,

Làm sao tranh khỏi xoay vần trái oan ?

Ðường tình ái đã chan chan tội,

Nẻo dâm tà càng lỗi nặng lung,

Tấm thân tội lỗi thẹn thùng,

Kiếp này kiếp khác chập chồng bằng non.

Tội thứ tư: Vọng ngôn dối trá,

Lợi cho mình thiên hạ hại thân,

Vẽ duyên thêu dệt xa gần,

Muôn điều rối rắm, trăm phần đảo điên.

Thói lưỡng thiệt hai bên đâm thọc,

Cho đôi đàng trách móc lẫn nhau,

Mở lời để hại về sau,

Một câu thất đức họa sâu không ngừa.

Tội thứ năm : Say sưa chè rượu,

Lỗi giới điều do tửu nhập tâm,

Thêm lòng ham muốn tham lam,

Càng thâu chất chứa, càng làm mê say.

Bịnh sân hận ai tài chuyên chữa,

Nổi nóng lên như lửa cháy rừng,

Si mê đâu biết tỏ tường,

Cõi mơ muôn vạn nẻo đường nhá nhem!

Năm giới chánh cộng thêm giới phụ,

Tam nghiệp chung tính đủ thập điều,

Phật ban giới cấm đã nhiều,

Mà con lỗi phép chẳng theo luật Ngài.

Hoặc vô ý không hay tội trượng,

Hoặc yếu hèn chẳng cưỡng được tâm,

Tự làm hoặc xúi người làm,

Hoặc nghe thấy ác lòng phàm đua vui.

Từ vô thỉ tạo rồi nghiệp chướng,

Ðến những nay vô lượng kiếp sinh,

Mỗi phen mang lấy thân hình,

Tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên.

Tấc lòng thành con nguyền sám hối,

Xét tội xưa tránh lỗi về sau,

Cầu xin nước tịnh rưới vào,

Tâm con được sạch làu làu hôm nay.

Con cố gắng từ đây sắp tới,

Giữ đúng theo ngũ giới Phật truyền,

Cần trau tam nghiệp trọn hiền,

Pháp tu thập thiện vẹn tuyền mới cam.

Mong đến chốn già lam Phật cảnh,

Giã cõi đời ảo ảnh phù du,

Con về con học phép tu,

Làm dân đất Phật thiên thu sống đời.

Ðường giải thoát lòng con chí dốc,

Quyết phăng tìm theo gốc tu chơn,

Nương nhờ Tam Bảo là hơn,

Con nguyền chẳng dám khinh lờn dễ duôi.

Ðược thưởng thức chút mùi vị đạo,

Xin nhớ ơn Tam Bảo ghi lòng,

Con nay sám hối vừa xong,

Nghiệp trần nhẹ phủi không không sạch rồi.

Con cầu nguyện người đời tỉnh thức,

Thọ phước lành đạo đức thưởng ban,

Cầu xin Phật hiện thế gian,

Cầu xin Tam Bảo cứu an muôn loài

Kinh sám hối 12 nghiệp chướng PDF và MP3

Tương tự như các bộ kinh trên, kinh sám hối 12 nghiệp chướng chúng tôi đã có riêng một bài viết chi tiết đầy đủ cà file MP3 và file chữ PDF về nghi thức, cách tụng, những lưu ý khi tụng kinh này. Mời quý phật tử xem bài viết Kinh sám hối Nghiệp Chướng tại đây. 

Điển tích kinh sám hối 

3 Bộ Kinh Sám Hối Được Tụng Tại Gia Giúp Tiêu Nghiệp Cầu An MP3 Và PDF

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Thứu Phong gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị Bhikṣu [bíc su] và 1.000 vị Bồ-tát.

Lúc bấy giờ vị đệ tử trí tuệ đệ nhất là ngài Thu Lộ Tử, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến ở trước Phật, hai gối quỳ, chắp tay và thưa hỏi Đức Phật rằng:

"Thưa Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào khởi tâm cầu Phật Đạo, nhưng ở đời trước đã làm ác thì họ phải nên sám hối như thế nào?"

Đức Phật bảo:

"Lành thay, lành thay, Thu Lộ Tử! Ông vì lo lắng cho hàng trời người nên mới khéo thưa hỏi như vậy."

Đức Phật bảo:

"Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn cầu Đạo Ứng Chân, muốn cầu Đạo Độc Giác, hay muốn cầu Phật Đạo, hoặc muốn biết những việc quá khứ cùng vị lai, thì ngày đêm sáu thời, họ hãy thường xuyên tắm gội, súc miệng sạch sẽ, mặc y phục chỉnh tề, chắp tay lễ bái mười phương chư Phật, và thành khẩn sám hối như vầy:

'Từ vô số kiếp cho đến nay, do bởi tham sân si, chẳng biết Phật Pháp Tăng, và chẳng biết thiện ác, nên con đã trót tạo bao nghiệp ác.

Hoặc thân phạm nghiệp ác, ngữ phạm nghiệp ác, hay ý phạm nghiệp ác.

Hoặc khởi tâm muốn hại Phật, hủy báng Kinh Pháp, hay đánh đập chư Tăng.

Hoặc giết bậc Ứng Chân hay giết hại cha mẹ.

Hoặc thân phạm ba nghiệp ác, ngữ phạm bốn nghiệp ác, hay ý phạm ba nghiệp ác.

Hoặc tự mình sát sanh, bảo người sát sanh, hay thấy kẻ khác sát sanh mà vui theo.

Hoặc tự mình trộm cắp, bảo người trộm cắp, hay thấy kẻ khác trộm cắp mà vui theo.

Hoặc tự mình lừa gạt, bảo người lừa gạt, hay thấy kẻ khác lừa gạt mà vui theo.

Hoặc tự mình nói đâm thọc, bảo người nói đâm thọc, hay thấy kẻ khác nói đâm thọc mà vui theo.

Hoặc tự mình mắng chửi, bảo người mắng chửi, hay thấy kẻ khác mắng chửi mà vui theo.

Hoặc tự mình nói dối, bảo người nói dối, hay thấy kẻ khác nói dối mà vui theo.

Hoặc tự mình ganh ghét, bảo người ganh ghét, hay thấy kẻ khác ganh ghét mà vui theo.

Hoặc tự mình tham lam, bảo người tham lam, hay thấy kẻ khác tham lam mà vui theo.

Hoặc tự mình chẳng tin sự thật, bảo người chẳng tin sự thật, hay thấy kẻ khác chẳng tin sự thật mà vui theo.

Hoặc tự mình chẳng tin rằng làm thiện gặp lành, làm ác gặp dữ, hay thấy kẻ khác làm ác mà vui theo.

Hoặc tự mình ăn cắp đồ vật từ chùa tháp hay tài vật của chư Tăng, bảo người ăn cắp, hay thấy kẻ khác ăn cắp mà vui theo.

Hoặc tự mình chiếm lời người khác, bằng cách dùng thùng chứa nhỏ hay thước đo ngắn, hoặc với thùng chứa lớn hay thước đo dài, hoặc thấy kẻ khác chiếm lời mà vui theo.

Hoặc tự mình cố ý trộm cắp, bảo người cố ý trộm cắp, hay thấy kẻ khác cố ý trộm cắp mà vui theo.

Hoặc tự mình tạo tội ác ngỗ nghịch, bảo người tạo tội ác ngỗ nghịch, hay thấy kẻ khác tạo tội ác ngỗ nghịch mà vui theo.

Những nghiệp như vậy, khiến con đã luân hồi trong năm đường. Có lúc đọa địa ngục, có lúc làm ngạ quỷ, có lúc sanh vào chốn bàng sanh, có lúc sanh trong cõi trời hay nhân gian.

Những nghiệp ác đã tạo ở trong năm đường, như là bất hiếu cha mẹ, bất hiếu sư phụ, bất kính bạn tốt, bất kính Đạo Nhân, hay bất kính người lớn tuổi.

Khinh miệt cha mẹ, khinh miệt sư phụ, khinh miệt người cầu Đạo Ứng Chân, hay khinh miệt người cầu Đạo Độc Giác.

Hoặc phỉ báng ganh ghét họ, thấy Phật Đạo nói là sai, thấy đường ác nói là đúng, thấy chánh nói là tà, hay thấy tà nói là chánh.

Con nay xin sám hối tất cả nghiệp ác đã tạo và cầu mong mười phương chư Phật hãy thương xót, khiến con ở đời này và những đời sau sẽ không bao giờ tái phạm các nghiệp tội như thế.

Vì sao con cầu mong mười phương chư Phật hãy thương xót? Bởi chư Phật có thể nhìn xuyên và nghe thấu tâm con. Con không dám ở trước Phật mà dối gạt hay che giấu. Từ nay về sau, con sẽ không bao giờ tái phạm.'"

Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào không muốn đọa địa ngục, ngạ quỷ, hay bàng sanh, thì họ cần phải sám hối lỗi lầm và không nên che giấu. Sau khi đã thọ giới, họ không được làm ác nữa.

Nếu không muốn sanh vào chốn biên địa--nơi chẳng có Phật Pháp Tăng, nơi chẳng có lý lẽ, và nơi chẳng có phân biệt thiện ác--thì họ cần phải sám hối lỗi lầm và không nên che giấu.

Nếu không muốn ngu si hay mù điếc câm ngọng, hoặc không muốn sanh vào nhà làm nghề mổ giết, đánh cá, săn bắn, gác ngục, hay gia đình bần cùng, thì họ cần phải sám hối lỗi lầm và không nên che giấu.

Nếu người nữ nào muốn chuyển sanh làm thân nam, thì họ cần phải sám hối lỗi lầm.

Nếu ai muốn đắc Quả Nhập Lưu và không bao giờ còn đọa địa ngục, ngạ quỷ, hay bàng sanh, thì họ cần phải sám hối lỗi lầm.

Nếu ai muốn đắc Quả Nhất Lai và sanh lên trời, hoặc muốn đắc Quả Bất Hoàn và sanh lên 24 cõi trời, hoặc muốn đắc Đạo Ứng Chân và vào tịch diệt, hoặc muốn đắc Đạo Ứng Chân và trụ ở thế gian, hoặc muốn đắc Đạo Độc Giác, hay muốn biết những việc quá khứ cùng vị lai, thì họ cần phải sám hối lỗi lầm và không nên che giấu."

Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Ở ba thời mỗi ngày, các thiện nam tử và thiện nữ nhân hãy đảnh lễ chư Phật hiện tại trong mười phương. Đó là bởi mười phương chư Phật đều dùng Chánh Pháp để giáo hóa hết thảy chúng sanh làm thiện, ví như ánh sáng của mặt trời và mặt trăng chiếu soi đến tất cả.

Phật thuyết Kinh giảng Đạo thấm nhuần chúng sanh, ví như trời mưa làm trăm loại hạt và cỏ cây đều tươi tốt.

Phật thuyết Kinh giảng Đạo thấm nhuần chúng sanh, để khiến họ sanh làm vua chúa, sanh lên trời Tứ Thiên Vương và cho đến trời Tam Thập Tam để thọ hưởng vui sướng giàu sang.

Phật cũng khiến cho họ đắc Quả Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, hay Đạo Ứng Chân.

Các thiện nam tử và thiện nữ nhân nên thỉnh cầu mười phương chư Phật lắng nghe lời nguyện của họ rằng:

'Hết thảy mọi việc thiện của tất cả hàng trời người và cho đến các loài sâu bọ, như là bố thí, tinh tấn tu Đạo, đọc Kinh trì giới, từ tâm tưởng niệm chúng sanh, làm vô lượng việc lành, cúng dường Bồ-tát và chư Tăng, hay bố thí cho kẻ khốn cùng, và thậm chí khởi lòng thương xót động vật, con đều khuyên họ làm thiện và con cũng xin tùy hỷ.

Những ai đã được chư Phật quá khứ giáo hóa để đạt đến tịch diệt, con đều xin tùy hỷ.

Những ai sẽ được chư Phật vị lai giáo hóa làm thiện, rời xa năm đường ác của sanh tử, cho đến khiến họ đắc Đạo Ứng Chân và Độc Giác, con đều khuyên họ làm thiện và con cũng xin tùy hỷ.

Những ai đang được chư Phật hiện tại ở mười phương giáo hóa làm bố thí, đọc Kinh trì giới, từ mẫn chúng sanh và cho đến các loài sâu bọ, làm cho họ đều thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, ngu si bần cùng, và thậm chí khiến họ đắc Quả Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, Đạo Ứng Chân, Đạo Độc Giác, hoặc Đạo tịch diệt, con đều khuyên họ làm thiện và con cũng xin tùy hỷ.

Chư Bồ-tát ở quá khứ đã phụng trì và tu hành Bố Thí Độ, Trì Giới Độ, Nhẫn Nhục Độ, Tinh Tấn Độ, Thiền Định Độ, và Trí Tuệ Độ, con khuyên họ tùy hỷ về sự hành trì Sáu Độ, và con cũng xin tùy hỷ.

Chư Bồ-tát ở vị lai sẽ phụng trì và tu hành Sáu Độ, con khuyên họ tùy hỷ, và con cũng xin tùy hỷ.

Chư Bồ-tát ở hiện tại đang phụng trì và tu hành Sáu Độ, con khuyên họ tùy hỷ, và con cũng xin tùy hỷ.

Hết thảy bao phước đức có được, con xin bố thí đến chúng sanh khắp mười phương--hàng trời người, cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, và cho đến các loài sâu bọ với hai chân, bốn chân, hay nhiều chân--khiến họ sẽ thành Phật hoặc đắc Đạo Độc Giác. Sự hồi hướng của con gấp hơn trăm lần, ngàn lần, vạn lần, và ức lần so với việc lấy vàng bạc và vật báu đầy khắp bốn đại thành để làm bố thí.'"

Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Ngày đêm sáu thời, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào lễ bái mười phương chư Phật và nguyện rằng:

'Ngưỡng mong chư Phật hãy lắng nghe lời nguyện của con.

Sau khi thành Phật, giả sử mười phương chư Phật không muốn tuyên giảng Kinh Pháp, con đều thỉnh chư Phật thuyết Pháp cho hàng trời người và cho đến các loài sâu bọ, làm cho họ đều thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, ngu si bần cùng, và thậm chí khiến họ đắc Đạo tịch diệt.

Giả sử mười phương chư Phật muốn vào Cứu Cánh Tịch Diệt, con tha thiết thỉnh cầu chư Phật chớ vào Cứu Cánh Tịch Diệt, mà hãy trụ thế để hàng trời người và cho đến các loài sâu bọ được phước lợi, khiến họ đều thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, và bàng sanh.'"

Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Vào thuở xưa lúc vẫn còn là một vị Bồ-tát, ta luôn tha thiết thỉnh cầu chư Phật thuyết Pháp và chớ vào Cứu Cánh Tịch Diệt. Cho nên khi thành Phật, Trì Quốc Thiên Vương và Năng Thiên Đế từ cõi trời hạ xuống, chắp tay đảnh lễ, và tha thiết thỉnh cầu Ta thuyết Pháp cho vô số hàng trời người và chớ vào Cứu Cánh Tịch Diệt."

Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Muôn loại chúng sanh như thế, hễ ai làm thiện tất được phước lành, ai làm ác tất gặp tai ương."

Ngài Thu Lộ Tử bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn cầu Phật Đạo, thì họ phải lập nguyện như thế nào để chứng đắc?"

Đức Phật bảo:

"Ngày đêm sáu thời, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào lễ bái mười phương chư Phật và nguyện rằng:

'Ngưỡng mong mười phương chư Phật hãy lắng nghe lời nguyện của con.

Hết thảy bao phước đức có được từ vô số kiếp cho đến nay, như là bố thí, thọ trì Kinh Pháp, giữ gìn niệm thiện, hoặc làm lợi ích lành cho Phật Pháp Tăng, người thế gian, hay làm lợi ích lành cho động vật. Hễ ai làm thiện tất được phước lành, ai làm ác tất gặp tai ương. Con nay xin sám hối nghiệp ác đã tạo. Con nguyện đọc Kinh trì giới và chẳng dám hủy phạm, hoặc là thọ giới không gần gũi phụ nữ, thỉnh chư Phật và Bồ-tát làm lợi ích cho chúng sanh, hay tha thiết thỉnh cầu chư Phật chớ vào Cứu Cánh Tịch Diệt.

Hết thảy bao phước đức có được từ khi học Đạo cho đến nay, tất cả đều tụ hội lại và với lòng từ mẫn, con xin bố thí đến chúng sanh khắp mười phương--hàng trời người, cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, và cho đến các loài sâu bọ--khiến họ đều được phước đức này. Riêng con chỉ giữ một phần dư nhỏ để giúp con tuyên dương Phật Pháp. Những ai chưa hóa độ, con sẽ hóa độ. Những ai chưa giải thoát, con sẽ khiến giải thoát. Những ai chưa đắc tịch diệt, con sẽ khiến đắc tịch diệt.'"

Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Giả sử tất cả nam nữ trong thế gian đều thành bậc Ứng Chân hay Độc Giác, và nếu lại có người cúng dường hết thảy các vị Ứng Chân và Độc Giác kia suốt 1.000 năm, thì phước của họ có nhiều chăng?"

Ngài Thu Lộ Tử thưa rằng:

"Cúng dường cho một vị Ứng Chân hay Độc Giác chỉ một ngày thôi, thì phước đó là vô lượng rồi. Hà huống là cúng dường cho tất cả các vị Ứng Chân và Độc Giác ở thế gian suốt 1.000 năm."

Đức Phật bảo:

"Thế nhưng, sự cúng dường cho tất cả các vị Ứng Chân và Độc Giác ở thế gian suốt 1.000 năm, thì vẫn không thể sánh với sự đọc tụng Kinh Sám Hối Lỗi Lầm này chỉ một lần ở ngày đêm sáu thời. Phước đức có được ấy còn gấp hơn trăm lần, ngàn lần, vạn lần, và ức lần so với sự cúng dường cho tất cả các vị Ứng Chân và Độc Giác.

Tải về 3 bộ Kinh sám hối

Tải về bộ kinh này theo file chữ PDF tại đây

Tải về bộ kinh theo file nghe MP3 tại đây

4.4 sao, trên tổng số 5 lượt đánh giá.
Tác giả: manager

Bài viết liên quan